Alla priser är exkl. moms.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i tekniska specifikationer, priser eller i annan information.

 

Allmänna villkor avseende försäljning och leverans av datorprodukter.

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för alla Aurums leveranser av datorer, kringutrustning samt programvaror till Kund. Parterna kan dock skriftligen komma överens om ändringar eller tillägg till dessa villkor t ex via offert.

2. Ordererkännade
Ett eventuellt utskickat ordererkännande skall undertecknas av Kunden och returneras till Aurum senast 10 dagar räknat från orderdatum. I annat fall äger Aurum rätt att annulera ordern.

3. Leverans, frakt och emballage
Alla produkter levereras fritt Aurums lager i Lund, förpackade i standardemballage. Om leverans ej kan ske omgående skall beräknad leveranstid anges på ordererkännandet. Leveransförsening berättigar inte Kunden till skadestånd eller annan ersättning oavsett orsaken härtill. Försenas leveransen med mer än 45 dagar, äger Kunden rätt att skriftligen häva köpet. Ombesörjer Aurum transport av beställda produkter utgår hanterings-, emballage- och fraktkostnader enligt gällande cirkaprislista. All transport sker på Kundens egen risk.

4. Ansvar för gods
Faran för förlust eller skada på produkterna övergår på Kunden vid leverans.

5. Avbeställning
Skulle Kunden önska avbeställa redan beställda produkter, äger Aurum rätt att debitera Kunden en avbeställningsavgift utgörande 20% av aktuell ordersumma.

6. Priser och betalningsvillkor
Priser för beställda produkter är, om inte parterna skriftligen t ex via offert enats om annat, de vid varje ordertillfälle enligt Aurums prislista gällande. Priserna gäller fritt Aurums lager exklusive frakt, moms eller eventuella andra statliga skatter och avgifter. Såvida Aurum inte angivit annat i offert eller i ordererkännande skall betalning erläggas kontant. Faktura utfärdas vid leverans. Vid dröjsmål med betalning eller del därav, äger Aurum rätt att debitera Kunden dröjsmålsränta med 1,5% per påbörjad månad. För skriftliga betalningspåminnelser och andra åtgärder som syftar till att förmå Kunden att erlägga betalning för förfallen skuld är Aurum berättigat till ersättning enligt lag.

7. Återtagandeförbehåll
Om det kan antagas att Kunden inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt dessa leverans- och försäljningsvillkor, äger Aurum rätt att återtaga sådana produkter som fortfarande lagligen kan återtas. Kunden har innan produkterna till fullo betalats inte rätt att utan Aurums skriftliga medgivande förfoga över dem på sådant sätt att Aurums återtaganderätt äventyras.

8. Garanti
Aurum åtar sig att utan oskäligt dröjsmål kostnadsfritt avhjälpa förekommande tillverknings- och materialfel hos de levererade produkterna som uppstår under en period om tolv månader från dagen för leverans eller den längre period som framgår av tillverkarens eventuella garantivillkor som bifogats en produkt eller som skriftligen har avtalats mellan Kunden och Aurum. Aurums ansvar att avhjälpa angivna fel är begränsat till att Aurum efter eget val byter, reparerar eller krediterar Kunden för berörda produkter, som reklamerats av Kunden under garantitiden och under förutsättning att:

  1. Aurum underrättats av Kunden omedelbart efter det att fel upptäckts.
  2. De felaktiga produkterna returneras till Aurum på Kundens risk och bekostnad.
  3. Felet inte förorsakats av oriktig användning, oaktsamhet från Kundens sida, bristfälligt underhåll, ändringar i produkterna utförda utan Aurums skriftliga medgivande, normal förslitning, fel nätspänning, oriktig installation, reparation eller ändring, eller av olyckshändelse.

Det åligger Kunden att själv tillse att nödvändig kopia/säkerhetskopia av mjukvara på hårddisk eller annat lagringsmedia finnes. Defekta delar som utbytts i enlighet med denna paragraf tillfaller Aurum.

Garantiperioden förlängs ej till följd av att Aurum byter ut eller reparerar produkter behäftade med fel. Garantitiden gäller from fakturadatum om inte annat anges.

9. Begränsning av ansvar
Aurum ansvarar endast för fel som uppstår under normala arbetsförhållanden och vid riktig användning av produkterna. Aurum är inte i något fall skyldig att utge någon ersättning till Kunden för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Aurum kan aldrig ställas ansvarigt för förlust eller skada på mjukvara lagrad av eller på produkter levererade av Aurum eller på produkter som är inlämnade för service. Oavsett vad som föreskrivits ovan har Aurum inte något ansvar för någon del av levererade produkter längre än garantitiden, räknat från ursprunglig leveransdag.

10. Ej avhämtat gods
Om Kunden underlåter att avhämta eller mottaga beställda produkter på fastställd dag, är han oaktat det skyldig att erlägga varje betalning, som gjorts beroende av leverans, som om produkterna i fråga hade levererats. Aurum skall ombesörja lagring av produkterna på Kundens risk och bekostnad, varvid Aurum även skall äga rätt att på Kundens bekostnad försäkra produkterna.

11. Leveransbegränsningar
Aurum äger rätt att innehålla leverans om Kundens kreditvärdighet av Aurum bedömes som otillfredställande.

12. Ändring av villkor
Ändringar i eller överenskommelser utöver dessa allmänna villkor skall, för att vara giltiga, vara skriftliga och undertecknade av Aurum.

13. Befrielsegrund (Force majeure)
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, därest de hindrar eller försvårar fullgörande av dessa villkor: krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt, inskränkningar i fråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt, samt varje punkt som parterna icke kan råda över.

{RightRegion}
Beställ produkter Skrivare Bildskärmar Palm handdatorer Sonicwall brandväggar XOR Compact ekonomisystem Om Aurum Sök Etikettskrivare Ladda ner TimeTrack tidredovisning AURUM's hemsida